Vexílla Regis

Vexílla Regis
MIENTRAS EL MUNDO GIRA, LA CRUZ PERMANECE

LOS QUE APOYAN EL ABORTO PUDIERON NACER

LOS QUE APOYAN EL ABORTO PUDIERON NACER
NO AL ABORTO. ELLOS NO TIENEN LA CULPA DE QUE NO LUCHASTEIS CONTRA VUESTRA CONCUPISCENCIA

NO QUEREMOS QUE SE ACABE LA RELIGIÓN

NO QUEREMOS QUE SE ACABE LA RELIGIÓN
No hay forma de vivir sin Dios.

ORGULLOSAMENTE HISPANOHABLANTES

ORGULLOSAMENTE HISPANOHABLANTES

sábado, 29 de mayo de 2021

POLONIA: DESPUÉS DE WOJTYŁA, KOWALSKA Y EL OPUS, LOS NUEVOS “BEATOS” MODERNISTAS

Elementos tomados de TENETE TRADITIONES (Polonia).
   
El novusordiano arzobispo de Varsovia Kazimierz Nycz anunció el 23 de Abril de 2021 que Francisco Bergoglio “beatificará” el próximo 12 de Septiembre en Varsovia a dos personas directamente relacionadas con el centro de ciegos de Laski, cerca de Varsovia: Isabel María (en el siglo Rosa) Czacka Ledóchowska y el card. Stefan Wyszyński.
  
         
Ahora bien, ambos se deben a los “caristas” [Unión de Sacerdotes Seculares de la Caridad Apostólica “Cáritas Christi”, fundada por el padre Władysław Korniłowicz Poll, actualmente en proceso de “beatificacion”. Los caristas promovieron avant la lettre los errores del Vaticano II, y se dice que muchos de sus miembros son masones, N. del T.]: Rosa Czacka era dirigida espiritual de Korniłowicz, y Wyszyński logró su carrera eclesiástica gracias a dicha organización y sus conexiones con el episcopado polaco.
   
Por otra parte, Wyszyński fue el responsable de las negociaciones con el gobierno comunista que derivaron en el Acuerdo secreto del 14 de Febrero de 1950, cuyo tenor literal presentamos a continuación en su original polaco y traducción al español:
  
POLACO (Fuente: Dziennik Polski / Diario Polaco año VI, no. 104 (1874), 16 de Abril de 1950, págs. 1-2)
POROZUMIENIE ZAWARTE MIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I EPISKOPATU POLSKI
   
14 kwietnia 1950 roku, Kraków
   
W celu zapewnienia Narodowi, Polsce Ludowej i jej obywatelom najlepszych warunków rozwoju oraz możności wszechstronnej i spokojnej pracy –Rząd Rzeczypospolitej, który stoi na stanowisku poszanowania wolności religijnej oraz Episkopat Polski, mający na względzie dobro Kościoła i współczesną polską rację stanu– regulują swe stosunki w sposób następujący:
 1. Episkopat wezwie duchowieństwo, aby w pracy duszpasterskiej zgodnie z nauką Kościoła nauczało wiernych poszanowania prawa i władzy państwowej.
 2. Episkopat wezwie duchowieństwo, aby w swej działalności duszpasterskiej nawoływało wiernych do wzmożonej pracy nad odbudową kraju i nad podniesieniem dobrobytu Narodu.
 3. Episkopat Polski stwierdza, że zarówno prawa ekonomiczne, historyczne, kulturalne, religijne, jak i sprawiedliwość dziejowa wymagają, aby Ziemie Odzyskane na zawsze należały do Polski. Wychodząc z założenia, że Ziemie Odzyskane stanowią nieodłączną część Rzeczypospolitej, Episkopat zwróci się z prośbą do Stolicy Apostolskiej, aby administracje kościelne, korzystające z prawa biskupstw rezydencjalnych, były zamienione na stałe ordynariaty biskupie.
 4. Episkopat w granicach sobie dostępnych będzie się przeciwstawiał wrogiej Polsce działalności, a zwłaszcza antypolskim i rewizjonistycznym wystąpieniom części kleru niemieckiego.
 5. Zasada, że Papież jest miarodajnym i najwyższym autorytetem Kościoła, odnosi się do spraw wiary, moralności oraz jurysdykcji kościelnej, w innych natomiast sprawach Episkopatu kieruje się polską racją stanu.
 6. Wychodząc z założenia, że misja Kościoła może być realizowana w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych, ustanowionych przez władzę świecką, Episkopat wyjaśni duchowieństwu, aby nie przeciwstawiało się rozbudowie spółdzielczości na wsi, ponieważ wszelka spółdzielczość w istocie swej jest oparta na etycznym założeniu natury ludzkiej, dążącej do dobrowolnej solidarności społecznej, mającej na celu dobro ogółu.
 7. Kościół –zgodnie ze swymi zasadami– potępiając wszelkie wystąpienia antypaństwowe będzie przeciwstawiał się zwłaszcza nadużywaniu uczuć religijnych w celach antypaństwowych.
 8. Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej.
 9. Episkopat, zgodnie z nauką Kościoła, będzie popierał wszelkie wysiłki zmierzające do utrwalenia pokoju i będzie się sprzeciwiał, w zakresie swych możliwości, wszelkim dążeniom do wywołania wojny.
 10. Nauka religii w szkołach. a) Rząd nie zamierza ograniczyć obecnego stanu nauczania religii w szkołach; programy nauczania religii będą opracowane przez władze szkolne wspólnie z przedstawicielami Episkopatu; szkoły będą zaopatrzone w odpowiednie podręczniki; nauczyciele religii świeccy i duchowni będą traktowani na równi z nauczycielami innych przedmiotów; wizytatorów nauczania religii władze szkolne będą powoływały w porozumieniu z Episkopatem. b) Władze nie będą stawiały przeszkód uczniom w braniu udziału w praktykach religijnych poza szkołą. Aneks. W niedzielę i święta oraz na początku i na końcu roku szkolnego będzie odprawiana dla uczniów Msza święta; zgłaszającym się uczniom do rekolekcji i Komunii św. władze szkolne zapewnią –w okresie wielkopostnym lub wielkanocnym– trzy dni wolne od zajęć szkolnych; władze szkolne ustalą godziny dla młodzieży szkolnej zgłaszającej się do bierzmowania w czasie wizytacji biskupiej; władze szkolne nie będą stawiały przeszkód w odmawianiu modlitwy” przed lekcjami i po lekcjach tym uczniom, którzy sobie tego życzą. c) Istniejące dotychczas szkoły o charakterze katolickim będą zachowane, natomiast Rząd będzie przestrzegać, aby te lojalnie wykonywały zarządzenia i wypełniały program ustalony przez władze państwowe. d) Szkoły prowadzone przez Kościół katolicki będą mogły korzystać z praw szkół państwowych na ogólnych zasadach, określonych przez odpowiednie ustawy i zarządzenia władz szkolnych. W razie tworzenia lub przekształcenia szkoły zwykłej na szkołę bez nauki religii, rodzice katoliccy, którzy będą sobie tego życzyli, będą mieli prawo i możność posyłania dzieci do szkół z nauczaniem religii.
 11. Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie mógł funkcjonować w obecnym zakresie.
 12. Stowarzyszenia katolickie będą korzystały z dotychczasowych praw po zadość uczynieniu wymogom przewidzianym w dekrecie o stowarzyszeniach. Te same zasady dotyczą sodalicji mariańskich.
 13. Kościół będzie miał prawo i możność prowadzić w ramach obowiązujących przepisów akcję charytatywną, dobroczynną i katechetyczną.
 14. Prasa katolicka i wydawnictwa katolickie będą korzystały z uprawnień określonych przez odpowiednie ustawy i zarządzenia władz na równi z innymi wydawnictwami.
 15. Kult publiczny, tradycyjne pielgrzymki i procesje nie będą napotykały na przeszkody. Obchody te dla zachowania porządku będą uzgadniane przez władze kościelne z władzami administracyjnymi.
 16. Duszpasterstwo wojskowe będzie uregulowane specjalnym statutem, opracowanym przez władze wojskowe w porozumieniu z przedstawicielami Episkopatu.
 17. W więzieniach karnych opiekę religijną będą sprawowali kapelani powołani przez odpowiednie władze na wniosek biskupa ordynariusza. Aneks. W niedzielę i święta będzie miała miejsce Msza święta, kazanie, spowiedź i Komunia święta.
 18. W szpitalach państwowych i samorządowych opiekę religijną nad chorymi, którzy sobie tego życzą, będą wykonywali kapelani szpitalni, wynagradzani w drodze specjalnych umów. Aneks. Zostanie powołana odpowiednia liczba kapelanów zabezpieczających potrzeby chorych; kapelan będzie miał zarezerwowaną dyżurkę; kapelan będzie miał możność odwiedzania chorych.
 19. Zakony i zgromadzenia zakonne, w zakresie swego powołania i obowiązujących ustaw, będą miały całkowitą swobodę działalności.
    
Protokół wspólnej komisji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski w związku z zawartym porozumieniem.
 1. Wobec uzgodnienia stanowiska przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski w sprawie działalności Caritas i w celu normalizacji stosunków między Państwem a Kościołem, organizacja kościelna Caritas przekształca się w Zrzeszenie Katolików dla niesienia pomocy biednym i potrzebującym. Zrzeszenie oprze swą działalność na oddziałach odpowiadających podziałowi administracyjno-terytorialnemu kraju. Episkopat –w myśl założeń charytatywnych Zrzeszenia– umożliwi, zgodnie z zasadami oraz praktyką Kościoła katolickiego, działalność duchownym pragnącym pracować w tym Zrzeszeniu. Aneks. W sprawie własności nieruchomości kościelnych użytkowanych przez Caritas, Rząd rozważy możliwość załatwienia wynikłych strat w drodze kompensaty z Funduszu kościelnego lub w drodze postanowienia prawa własności Kościołowi, z zabezpieczeniem użytkowania Zrzeszeniu Caritas.
 2. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej realizując ustawę „o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki” w ramach art. 2, p. 3 i art. 7, p. l ustawy, rozważy potrzeby biskupów i instytucji kościelnych celem uwzględnienia tych potrzeb i przyjścia im z pomocą. a) Ordynariuszom będą pozostawione ogrody i „gospodarstwa rolne do 50 ha wraz z inwentarzem”. b) również seminarium duchownym będą pozostawione ogrody i gospodarstwa rolne do 50 ha wraz z inwentarzem, c) gospodarstwa domowe do 5 ha, związane bezpośrednio z terenem domów zgromadzeń zakonnych oraz inwentarz martwy i żywy wykorzystywany w tym gospodarstwie, jak również budynki gospodarcze, znajdujące się na tej ziemi, nie będą przejęte przez Państwo.
 3. Fundusz kościelny będzie przekazywał odpowiednie sumy do dyspozycji ordynariuszów diecezji.
 4. Realizując ustawę o służbie wojskowej, władze wojskowe będą stosowały odroczenia dla alumnów seminariów duchownych w celu umożliwienia im ukończenia studiów, zaś księża po wyświęceniu i zakonnicy po złożeniu ślubów nie będą powoływani do czynnej służby wojskowej, lecz będą przeznaczeni do rezerwy z zakwalifikowaniem do służby pomocniczej.
  
Min. Administracji Publicznej - Władysław Wolski
Wiceminister Obrony Narodowej - Edward Ochab
Poseł na Sejm Ustawodawczy- Franciszek Mazur
Sekretarz Episkopatu ks. bp Zygmunt Choromański
Ordynariusz Diecezji Płockiej - ks. bp Tadeusz Zakrzewski
Ordynariusz Diecezji Łódzkiej - ks. bp Michał Klepacz
   
TRADUCCIÓN
ACUERDO CELEBRADO ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE POLONIA Y EL EPISCOPADO POLACO
   
14 de Abril de 1950, Cracovia
    
Con el fin de brindar a la nación, a la Polonia Popular y a sus ciudadanos las mejores condiciones para el desarrollo y la posibilidad de un trabajo integral y pacífico, el Gobierno de la República, que asume la posición de respeto a la libertad religiosa, y el Episcopado polaco, tomando en consideración tener en cuenta el bien de la Iglesia y la razón de ser polaca contemporánea, regula sus relaciones de la siguiente manera:
 1. El Episcopado llamará al clero a enseñar a los fieles a respetar la ley y la autoridad estatal en su labor pastoral de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia.
 2. El Episcopado llamará al clero a exhortar a los fieles en su actividad pastoral a intensificar el trabajo en la reconstrucción del país y en el aumento del bienestar de la nación.
 3. El Episcopado polaco afirma que tanto los derechos económicos, históricos, culturales y religiosos como la justicia histórica exigen que los territorios recuperados pertenezcan a Polonia para siempre. Asumiendo que los Territorios Recuperados son parte inseparable de la República de Polonia, el Episcopado solicitará a la Santa Sede que las administraciones eclesiásticas que ejercen el derecho de obispados residenciales se conviertan en ordinariatos episcopales permanentes.
 4. El Episcopado, dentro de sus límites, se opondrá a las actividades hostiles a Polonia, especialmente a las declaraciones anti-polacas y revisionistas de una parte del clero alemán.
 5. El principio de que el Papa es la autoridad autoritaria y suprema de la Iglesia se aplica a los asuntos de fe, moral y jurisdicción eclesiástica, mientras que en otros asuntos del Episcopado se rige por la razón de ser polaca.
 6. Partiendo del supuesto de que la misión de la Iglesia puede llevarse a cabo en varios sistemas socioeconómicos establecidos por autoridades seculares, el Episcopado explicará al clero que no se oponga al desarrollo de las cooperativas en el campo, porque todas las cooperativas son esencialmente basadas en el supuesto ético de la naturaleza humana, luchando por la solidaridad social voluntaria por el bien común.
 7. La Iglesia, de acuerdo con sus principios, al condenar todos los actos antiestatales se opondrá especialmente al abuso de los sentimientos religiosos con fines antiestatales.
 8. La Iglesia Católica, condenando todo crimen según sus supuestos, también luchará contra la actividad criminal de las bandas clandestinas [en polaco Żołnierze wyklęci/ «soldados malditos» o Żołnierze niezłomni/«soldados indomables» movimientos de resistencia anticomunista surgidos a raíz de la disolución del Estado Clandestino Polaco, N. del T] y condenará y castigará con consecuencias canónicas al clero culpable de participar en cualquier acción clandestina y antiestatal.
 9. El Episcopado, de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, apoyará todos los esfuerzos para consolidar la paz y se opondrá, en la medida de sus capacidades, a cualquier intento de hacer la guerra.
 10. Enseñanza de la religión en las escuelas. a) El gobierno no tiene la intención de limitar el estado actual de la educación religiosa en las escuelas. Los programas de educación religiosa serán desarrollados por las autoridades escolares junto con representantes del Episcopado; las escuelas recibirán libros de texto apropiados; los profesores de religión, laicos y clero serán tratados en pie de igualdad con los profesores de otras materias. Las autoridades escolares nombrarán inspectores de enseñanza religiosa de acuerdo con el Episcopado. b) Las autoridades no impedirán que los estudiantes participen en prácticas religiosas fuera de la escuela. Anexo. Los domingos y festivos, y al principio y al final del curso escolar, se celebrará una Santa Misa para los alumnos; estudiantes que solicitan retiros y la Sagrada Comunión las autoridades escolares garantizarán, durante la Cuaresma o Semana Santa, tres días libres de la escuela; las autoridades escolares establecen el horario de confirmación de los escolares durante las visitas episcopales; Las autoridades escolares no impedirán el uso de oraciones "antes y después de las lecciones a aquellos estudiantes que deseen hacerlo". c) Se conservarán las escuelas católicas existentes hasta ahora, y el Gobierno observará que estas cumplirán con lealtad las órdenes y seguirán el programa establecido por las autoridades estatales. d) Las escuelas administradas por la Iglesia Católica podrán ejercer los derechos de las escuelas estatales sobre los principios generales determinados por las leyes y órdenes pertinentes de las autoridades escolares. En el caso de establecer o transformar una escuela ordinaria en una escuela sin enseñanza de religión, los padres católicos que lo deseen tendrán el derecho y la posibilidad de enviar a sus hijos a escuelas donde se enseñe religión.
 11. La Universidad Católica de Lublin podrá funcionar en el ámbito actual.
 12. Las asociaciones católicas gozarán de sus derechos existentes después de cumplir los requisitos establecidos en el decreto de asociaciones. Las mismas reglas se aplican a la Congregación mariana.
 13. La Iglesia tendrá el derecho y la posibilidad de realizar acciones de caridad, caridad y catequesis en el marco de la normativa aplicable.
 14. La prensa católica y las editoriales católicas gozarán de los derechos que determinen las leyes y órdenes pertinentes de las autoridades en pie de igualdad con las demás editoriales.
 15. No se impedirá el culto público, las peregrinaciones y procesiones tradicionales. Para mantener el orden, estas celebraciones serán pactadas por las autoridades eclesiásticas con las autoridades administrativas.
 16. El ministerio militar estará regulado por un estatuto especial, desarrollado por las autoridades militares en consulta con representantes del Episcopado.
 17. En las cárceles penales, el cuidado religioso será ejercido por capellanes designados por las autoridades correspondientes a solicitud del obispo ordinario. Anexo. Los domingos y festivos habrá Santa Misa, sermón, confesión y comunión.
 18. En los hospitales de los gobiernos estatales y locales, la atención religiosa de los enfermos que así lo deseen será proporcionada por los capellanes de los hospitales, remunerados mediante convenios especiales. Anexo. Se nombrará un número apropiado de capellanes para atender las necesidades de los enfermos; el capellán tendrá una sala de servicio reservada; el capellán tendrá la oportunidad de visitar a los enfermos.
 19. Las órdenes y congregaciones religiosas, en lo que respecta a su vocación y las leyes aplicables, serán completamente libres de operar.
    
Protocolo de la comisión conjunta del Gobierno de la República de Polonia y el Episcopado polaco en relación con el acuerdo celebrado.
 1. En vista de la posición acordada de los representantes del Gobierno de la República de Polonia y del Episcopado polaco sobre las actividades de Cáritas y para normalizar las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la organización eclesiástica Caritas se transforma en Asociación Católica, para ayudar a los pobres y necesitados. La asociación a través de sus actividades en las sucursales correspondientes a la división administrativa y territorial del país. El Episcopado –de acuerdo con los supuestos caritativos de la Asociación– posibilitará, de acuerdo con los principios y la práctica de la Iglesia Católica, la actividad de los clérigos que deseen trabajar en esta Asociación. Anexo. En lo que respecta a la propiedad de las propiedades de la iglesia utilizadas por Cáritas, el Gobierno considerará la posibilidad de liquidar las pérdidas resultantes mediante una compensación del Fondo de la Iglesia o mediante el título de propiedad de la Iglesia.
 2. El Gobierno de la República de Polonia, aplicando la ley “sobre la toma de posesión de bienes de mano muerta por el Estado” en virtud del art. 2, p. 3 y art. 7, artículo 1 de la ley, considerará las necesidades de los obispos y de las instituciones eclesiásticas para tenerlas en cuenta y acudir en su ayuda. a) Los ordinarios se quedarán con huertos y “fincas de hasta 50 hectáreas con ganado”. b. el seminario también dejará huertos y granjas de hasta 50 ha con ganado. c. los hogares de hasta 5 ha, conectados directamente con el área de las casas de congregación religiosa, así como el ganado muerto y vivo utilizado en esta finca, así como los edificios de la finca ubicados en este terreno, no serán tomados por el Expresar.
 3. El fondo de la Iglesia pondrá las sumas apropiadas a disposición de los ordinarios diocesanos.
 4. Al implementar la ley sobre el servicio militar, las autoridades militares aplicarán aplazamientos a los estudiantes de seminario para que puedan completar sus estudios, y los sacerdotes y religiosos ordenados después de los votos no serán llamados al servicio militar activo, sino que serán asignados a la reserva con calificación para servicio auxiliar.
     
Ministro de Administración Pública - Władysław Wolski
Viceministro de Defensa Nacional - Edward Ochab
Miembro del Sejm Legislativo - Franciszek Mazur
El secretario del Episcopado, Obispo Zygmunt Choromański
Ordinario de la Diócesis de Płock - Obispo Tadeusz Paweł Zakrzewski
Ordinario de la Diócesis de Łodz - Obispo Michał Klepacz
   
Fue en virtud de ese acuerdo (a pesar que los comunistas no lo respetaron y que varios obispos fueron apresados en el 53) que el Episcopado polaco (con Wyzyński a la cabeza, en cuanto Arzobispo de Gniezno-Varsovia y Primado de Polonia) apoyó en 1957 al activista comunista Władysław Gomułka, primer secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores Polacos (1943-1948) y primer secretario del Comité Central del Partido Unido de los Trabajadores Polacos (1956-1970), y al año siguiente, que se le bajara el rango a la representación diplomática del Gobierno Polaco en el exilio ante la Santa Sede de Embajador a Administrador de asuntos de la Embajada.
   
Pues bien, Wyzyński y el clero polaco (que trabajó en la elaboración de dicho convenio), incurrió en EXCOMUNIÓN MAYOR LATÆ SENTÉNTIÆ (además de participar e implementar las reformas del Concilio Vaticano II –dicho sea de paso, Wyszyński por Gniezno-Varsovia, Karol Wojtyła por Cracovia y Antoni Baraniak por Poznań fueron los únicos obispos polacos que participaron en el Concilio– y reconocer como Papas Católicos a los usurpadores, que ya con eso es bastante), cometiendo Apostasía, Herejía y Cisma (canon 1325) por las siguientes causales:
 • Menoscabar el primado jurisdiccional del Papado de Roma sometiéndose a la autoridad secular (Constitución Dogmática “Pastor Ætérnus”)
 • Apoyar el comunismo (condenado por León XIII en la encíclica “Rerum Novárum” como “error” y por Pío XI en la encíclica “Quadragésimo Anno” como “intrínsecamente perverso”, y por el decreto del Santo Oficio del 1 de Julio de 1949).
 • Cooperando formalmente con el pecado (el gobierno comunista aprobó la ley del divorcio y el matrimonio civil, y el episcopado, apoyando al gobierno, respaldó dichas políticas; además que hubo clérigos que colaboraban con la temida Służba Bezpieczeństwa, la policía secreta de Polonia comunista)
***
   
¿CÓMO ES EL CABALLO DE TROYA, TODOS PUEDEN VERLO? (Fuente: KONSERWATYZM, 26 de Octubre de 2013)
¿Quién reconocería a Héctor si Troya fuera feliz?
           
Octubre es un mes en el que siempre me preocupan profundamente las preguntas sobre los cambios que tuvieron lugar en la Iglesia católica en Polonia después de 1945. ¿Por qué en octubre? Porque las cartas de este mes están inscritas de forma permanente a través de la misteriosa muerte del obispo polaco, la muerte que aún pesa sobre el destino de Polonia y de la Iglesia, una muerte de la que nadie habla en voz alta. El 26 de octubre de 1948, las ceremonias fúnebres del Primado August Hlond fueron presididas por Stanisław Kostka Łukomski, obispo de Łomża, secretario del episcopado polaco, generalmente reconocido como su sucesor. ¡Nadie sospechaba entonces que dos días después moriría en la misma cama de hospital que el actual jefe de la Iglesia polaca! Sorprendente, ¿no?
            
Lo primero es lo primero. El día después del funeral del Primado Hlond de Varsovia, un automóvil partió en dirección a Łomża, en el que viajaban: el obispo Stanisław Kostka Łukomski, el canónigo Henryk Kulbat y Aleksander Sokołowski, el conductor del obispo. Por razones no completamente establecidas (la versión no oficial habla acerca de un volante aserrado), el vehículo se estrelló contra un árbol que crecía cerca del borde de la carretera. Los heridos fueron atendidos en el hospital de Ostrów Mazowiecka. El obispo Łukomski fue trasladado inmediatamente en ambulancia al hospital de las Hermanas de Santa Isabel en Varsovia (¡el viaje de 100 kilómetros duró cuatro horas!). Al día siguiente, el estado del paciente empeoró repentinamente y el obispo murió. Curiosamente, el conductor del automóvil del obispo pronto encontró empleo en la estructura del Ministerio de Seguridad Pública que se ocupaba de la vigilancia del clero. También es desconcertante que el P. Henryk Kulbat actuara como si “se hubiera olvidado” de todo el evento y nunca lo comentara públicamente ni planteara una demanda de aclaración de todas las circunstancias de la muerte del obispo. Es más, ningún otro representante oficial de la Iglesia Católica lo hizo, incluso después de la caída de los llamados comunas!
            
¿Quién era el obispo Stanisław Kostka Łukomski y quién podría preocuparse por su muerte? Como partidario de la democracia nacional y amigo de Roman Dmowski y del general Józef Haller, nunca reconoció el orden que prevalecía en Polonia después del golpe de mayo de 1926, y durante ambas ocupaciones y después del final de la Segunda Guerra Mundial, apoyó a la clandestinidad. grupos del movimiento nacional. Las simpatías políticas y la intransigencia ortodoxa hicieron que las filas de sus enemigos siguieran creciendo. Era un espectro amplio: desde librepensadores de antes de la guerra, socialistas, logias masónicas, Sanacja [“Sanación”, coalición político-militar formada tras el golpe de mayo, N. del T.] y Józef Piłsudski, hasta los arregladores del llamado poder popular. Este último preparó un juicio ficticio para el obispo, pero la calidad de las “pruebas” reunidas en su contra era tan mala que incluso hizo reír a los fiscales estalinistas. Fue entonces cuando la Oficina de Seguridad de Białystok decidió deshacerse físicamente del P. Łukomski? ¿O tal vez el pedido vino de Varsovia? La falta de interés en el caso por parte del Instituto de la Memoria Nacional hace imposible obtener respuestas a estas preguntas.
            
Sería mentira decir que las opiniones y la actitud del obispo de Łomża no generaron oposición en la Iglesia misma. Al contrario. Utilizando el dualismo hasta hace poco de moda, se podría decir que el p. Stanisław Łukomski representó la “narrativa de Niepokalanów” [Niepokalanów, “la Ciudad de la Inmaculada”, complejo monástico fundado por el bienaventurado Maximiliano María Kolbe, N. del T.] con la que compitió (hoy resulta que ella lo hizo de manera extremadamente efectiva) la “narrativa de Laski”. La primera se conoce comúnmente como la Iglesia integrista y la segunda como la Iglesia abierta. También hubo algo adicional, algo que dio sabor a las relaciones del obispo de Łomża con los círculos de la “Iglesia abierta”: acusaciones infundadas de antisemitismo contra él antes y después de la guerra. Los creadores y colaboradores del centro en Laski son en gran parte prosélitos (como Zofia Landy, pariente del obispo Bronisław Dembowski –capellán de Laski, y participante en las conversaciones de Magdalenka–), de ahí que los resentimientos nacionales y ecuménicos tengan una dimensión especial. Pocas personas saben que fue en la iglesia de Laski donde se realizó el primer culto ecuménico en Polonia (10 de enero de 1962, es decir, antes de la sesión del Concilio Vaticano II), organizada por el p. Bronisław Dembowski! [la iglesia de San Martín en Laski fue el lugar donde el padre Dembowski, junto con el padre Stanisław Mystkowski Wojno y sor Juana de la Divina Misericordia FSC (nacida Elena Lossow Szembek), N. del T.]
            
Hace exactamente un año, por la trágica muerte del obispo Łukomski fue apoyado por los periodistas del semanario Credo, quienes, señalando la mano conductora del servicio secreto, cuestionaron ansiosamente la tesis de que él podría ocupar el cargo de primado. Se plantearon dos argumentos. En primer lugar, señalaron que su edad era demasiado avanzada, aunque no sería el primado electo más anciano del siglo XX (por cierto, Jorge Mario Bergoglio tomó el trono papal con 77 años). El segundo argumento era de naturaleza diferente, aunque igualmente schopenhaueriana: hoy sabemos que antes de su muerte él (el primado Hlond) nombró a su sucesor del joven obispo Stefan Wyszyński de Lublin... ¿Qué sabemos realmente? Poco. La versión oficial, y al mismo tiempo no verificable, dice que el cardenal August Hlond entregó este sorprendente testamento a su secretario, el p. Antoni Baraniak. No hubo otros testigos de este evento, después de todo, extremadamente importante, aunque el primado enfermo fue atendido por un gran grupo de sacerdotes y monjas. Pío XII no desafió la versión de los hechos que se le presentaron y la dignidad del arzobispo de Gniezno fue otorgada a un alumno de Laski, Stefan Wyszyński.
            
P. Monseñor Antoni Baraniak es una figura interesante, aunque sólo sea por ser uno de esos jerarcas de la Iglesia que gozan póstumamente de la inquebrantable estima de los círculos de izquierda con Gazeta Wyborcza a la vanguardia. Muchos lo llamaban la eminencia gris del episcopado, y yo, Józef Retinger en sotana, porque externamente y por la naturaleza de su servicio, se parecía al secretario del general Władysław Sikorski [Sikorski fue el primer ministro del Gobierno en el exilio hasta 1943; Józef Hieronim Retinger Czyrniański, descendiente de judíos y masón, estuvo entre los fundadores del Movimiento Europeo Internacional, el Consejo de Europa y el Grupo Bilderberg, N. del T]. Inició su carrera muy rápidamente, pues a los 29 años se convirtió en secretario personal del Primado August Hlond, y más tarde, en las circunstancias descritas anteriormente, del nuevo Primado, el Cardenal Stefan Wyszyński. Muchos también lo señalaron como el amigo más cercano del obispo Karol Wojtyła. Con el consentimiento de las autoridades comunistas, los tres (Wyszyński, Wojtyła y Baraniak) participaron activamente en las sesiones del Concilio Vaticano II, y Baraniak entró en los anales conciliares como promotor del concepto de la ONU de cambiar el calendario a un calendario de 13 meses.  
            
No sé cómo habría sido el destino de la Iglesia católica en Polonia si no hubiera sido por la misteriosa muerte del obispo Stanisław Kostka Łukomski. No sé si su hipotética primacía podría salvar a la Iglesia en Polonia de la misma manera que él mismo salvó la catedral de Łomża, ya minada por los alemanes. Tampoco sé si alguno de los seguidores de su misión mostraría la misma firmeza y fortaleza. Sé una cosa: ha habido una extraña conspiración de silencio en torno a este personaje durante sesenta y cinco años, y articular públicamente preguntas abrumadoras sobre las circunstancias de su muerte no me hará ganar la simpatía en los círculos de la Iglesia posconciliar.

2 comentarios:

 1. Juana de la Divina Misericordia, que fundó el Centro Ecuménico Juan XXIII (con el consentimiento de Wyszyński), preparaba los discursos de Wojtyła en materia ecuménica y es tenida casi como santa en Polonia, violó su voto de celibato al tener un hijo en 1941 con un pariente lejano que además ¡era alemán y oficial de la Wehrmacht! Y como es natural, la poderosa iglesia conciliar polaca pretendiendo proteger los pies de barro de su ídolo http://web.archive.org/web/20201227094742/https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1511524,2,zakonnica-niemiecki-oficer-i-ich-syn.read

  ResponderEliminar

Los administradores se reservan el derecho de publicación, y renuncian a TODA responsabilidad por el contenido de los comentarios que no sean de su autoría. La blasfemia está estrictamente prohibida.

+Jorge de la Compasión (Autor del blog)

Jorge Rondón Santos (Editor colaborador)